Οδηγός Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (90 από μαθήματα και 30 από τη διπλωματική εργασία). Για την αναλυτική κατανομή πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, δείτε τον Κατάλογο Μαθημάτων.

Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης. Η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα.  Δεν επιτρέπονται πάνω από δύο (2) απουσίες σε κάθε μάθημα.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη η επιτυχής επίδοση σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου αφορά στην επιτυχή ολοκλήρωση τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και ενός (1) μαθήματος επιλογής.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και της διπλωματικής γίνεται στην κλίμακα από 0-10 και ο ελάχιστος βαθμός για την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων είναι το πέντε (5) και για τη διπλωματική εργασία το επτά (7).  Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μετά α) τη συμμετοχή σε προφορική ή γραπτή εξέταση επί της διδαχθείσας ύλης κάθε μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται από τους διδάσκοντες και ανακοινώνεται στους φοιτητές και β) την εκπόνηση μιας εργασίας ανά μάθημα.

Share This