Εξετάσεις, Εργασίες και Βαθμολογία

Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται έως 2 απουσίες ανά μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων αξιολογείται με κριτήριο την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας ανά μάθημα και μία προφορική παρουσίαση ενώπιον του διδάσκοντος του μαθήματος. Ο βαθμός εκάστου μαθήματος προκύπτει κατά 80% από την εργασία και 20% από την παρουσίαση. Η  καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών ορίζεται από την Σ.Ε. και σε κάθε περίπτωση προηγείται χρονικά της προφορικής παρουσίασης. Εναλλακτικά, η αξιολόγηση εκάστου μαθήματος προκύπτει από γραπτή εξέταση για την οποία, ο διδάσκων ενημερώνει τους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου. Ο βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στην κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Οι εργασίες  του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κατατίθενται στην γραμματεία ηλεκτρονικά και στους διδάσκοντες σε έντυπη μορφή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των εξετάσεων του αντίστοιχου εξαμήνου. Η εργασία (6000-7000 λέξεις) αφορά θέμα που καθορίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τον διδάσκοντα (ένα ανά θεματικό αντικείμενο) και είναι διαφορετικό για κάθε φοιτητή.

Η τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από τη βαθμολογία στα μαθήματα και τη βαθμολογία της διπλωματικής, με βάση το παρακάτω ποσοστό:

Διπλωματική εργασία: 40%

Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων: 60%

Share This