Διπλωματική Εργασία

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε φοιτητής καταθέτει αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή κατονομάζοντας το θέμα και τον επόπτη της διπλωματικής, μετά από συνεννόηση μαζί του. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Η μεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου και όχι αργότερα από την παρέλευση τριών εξαμήνων από την ανάληψη του θέματος, εγκρίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης, και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω του επτά (7), τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάμηνα μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκπόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας (40.000-50.000 λέξεων) μπορεί να έχουν μόνο μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992. Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Δείγμα Εξωφύλλου 

 

Οδηγίες για τη μορφή διπλωματικής εργασίας 

Share This