Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη επαρκής γνώση τουλάχιστον μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

Κατόπιν προκηρύξεως, οι υποψήφιοι φοιτητές ζητούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, ένα βιογραφικό σημείωμα και  τα δικαιολογητικά που το υποστηρίζουν, καθώς και δύο συστατικές επιστολές. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή, η οποία συνυπολογίζει τα προσόντα των υποψηφίων καθώς και την επίδοσή τους σε προφορική συνέντευξη.

Share This