ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

 

«Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκά Έτη 2014-2016

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με  Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012).

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (Η γνησιότητα των δικαιολογητικών θα διαπιστωθεί είτε κατά την κατάθεση της αίτησης αν αυτή γίνεται αυτοπροσώπως ή την ημέρα της συνέντευξης. Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για σύγκριση με τις φωτοτυπίες που κατατίθενται):

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (η αίτηση βρίσκεται εδώ)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, και αν υπάρχουν, η διδακτική ή/και η επαγγελματική εμπειρία καθώς και η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης, αποδεκτό από επίπεδο Β2  (Lower) έως επίπεδο C2 (Proficiency) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής). Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή  του υποψηφίου (επικυρωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Προϊσταμένους Μονάδων, εργοδότες.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από 7 Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2014, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ) είτε με courier στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65119, e-mail:class-phil@uop.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στην διεύθυνση http://class-phil.kalamata.uop.gr/ ).

 

 

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. των Φιλοσοφικών Σχολών, γενικότερα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Θεατρικών Σπουδών και της Θεολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.600€, καταβλητέα σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

 

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 

 1. Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
 2. Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

 

Ημερομηνία της συνέντευξης ορίζεται η Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Οκτωβρίου (απόγευμα) 2014. Αναφορικά με την συνέντευξη θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και Επιστημονική Διευθύντρια του Προγράμματος

 

Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου

 

 

 

Share This