ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για την Κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

 

Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΦΕΚ 3123/B/31-07-2018 ως επανίδρυση των Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012 και Φ.Ε.Κ. 1727/Β/19-05-2017).

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.. Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2018.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία και, αν υπάρχουν, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης, αποδεκτό από επίπεδο Β2 (Lower) έως επίπεδο C2 (Proficiency) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής). Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (επικυρωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Προϊσταμένους Μονάδων, εργοδότες.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι και 8 Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2018. Η πρωτότυπη αίτηση με το φάκελο των δικαιολογητικών προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποψηφιότητα, θα πρέπει να αποσταλεί ή να προσκομιστεί στη Γραμματεία από 01 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 8 Οκτωβρίου 2018) είτε με courier (ταχυμεταφορά) στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»- Ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» με σημείωση την κατεύθυνση στην οποία απευθύνεται η αίτηση (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65119 και 27210-65128, e-mail: class-phil@uop.gr, ιστοσελίδα: http://class-phil.kalamata.uop.gr)..

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Νόμου 4485 (Τεύχος Α΄ 114/04.08.2017) και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 2.100€, καταβλητέα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 700€, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 • Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
 • Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Αναφορικά με την συνέντευξη θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Share This